Obyvatelia kancelárskych budov s klimatizačným systémom (napríklad centrálne vetranie s chladením vzduchu) trvalo hlásia v priemere viac zdravotných ťažkostí vo svojich budovách než obyvatelia budovy s prirodzeným vetraním. To je výsledný nález v jednotlivých štúdiách za posledných 20 rokov. Príznaky v týchto štúdiách zahŕňali podráždenie slizníc, ťažkosti s dýchaním, podráždenú pokožku a konštitučné / neurologické príznaky, ako sú bolesti hlavy a únava. Tento súbor nešpecifických príznakov, často označovaných ako symptómy súvisiace so stavbou alebo „syndróm chorých budov“, neboli spojené s konkrétnymi známymi chorobami. Spojenie klimatizácie so zvýšeným výskytom príznakov získalo uznanie mimo sveta výskumu vnútorného životného prostredia. To môže byť preto, že zdravotné výstupy boli subjektívne hodnotené a limitované na akútne, nešpecifické symptómy a pretože konkrétne expozície životného prostredia neboli doteraz jasne definované ako kauzálne faktory.

is-it-okay-to-use-aircon-24-7

Dostupná evidencia, hoci nepresvedčivá, naznačuje, že táto situácia nesúvisí s klimatizačným systémom, ale buď s nižšou ventiláciou vonkajšieho vzduchu, horšou tepelnou reguláciou alebo nedostatkom otvárateľných okien v budove. Vysvetlením je, že ventilačné systémy v budovách, špeciálne tie s klimatizačným alebo zvlhčovacím systémom, diseminujú kontaminácie do vnútorného vzduchu. Čo môžu byť tie kontaminanty a aké sú mechanizmy biologického účinku, spôsobujúce nešpecifické príznaky, zatiaľ nie je jasné. Viac pravdepodobné je vysvetlenie, že vlhkosť v AC a zvlhčovacích systémoch vyústi do mikrobiologickej expozície, ktorý má dopad na zdravie a prejavuje sa ako dráždenie, toxicita, alergie. Je dokázané, že prítomnosť viditeľnej vlhkosti a plesní v mnohých budovách (kondenzácia, úniky vody, povodne, iná vlhkosť interiéru alebo plášťa budov) je trvalo spojená so zvýšeným rizikom respiračných symptómov a astmy. Až v poslednej dobe výskumní pracovníci spojili expozíciu ľudského organizmu mikrobiologickým vplyvom (endotoxíny) v interiérovom vzduchu a prachu so zvýšeným zdravotným rizikom. Okrem toho povrchy a niektoré vnútorné súčasti klimatizačných systémov ostávajú neustále vlhké a tým podporujú rast nežiadúcich mikroorganizmov, cez ktoré prúdi privádzaný vzduch. Klimatizačné systémy často nie sú pravidelne a dostatočne udržiavané. Avšak prekvapivo málo výskumných štúdií sa zameralo na spojenie väzby medzi vlhkosťou vo vetracích systémoch a zdravotných dopadov na obyvateľov. Zistilo sa zvýšenie výskytu kašľa, dýchavičnosti, astmatických prejavov v súvislosti s indexom vlhkosti ventilačného systému.

Zaujímavé zistenie prišlo z kontrolovanej štúdie, kde boli vlhké povrchy klimatizačných systémov vystavené UV žiareniu a nevyskytli sa uvedené zdravotné problémy. V štúdii sa zistilo, že počas použitia UV žiarenia došlo k zníženiu respiračných symptómov u nefajčiarov a atopikov. Došlo k zníženiu príznakov respiračných symptómov o 30% u fajčiarov a o 60% u nefajčiarov. Tieto zistenia poukazujú na to, že mikroorganizmy rastúce na vlhkých povrchoch typických komerčných klimatizačných systémov zvyšujú riziko prejavu „syndrómu chorých budov.“ Rovnako bola preukázaná zvýšená citlivosť nefajčiarov a atopikov na mikrobiologickú expozíciu, ktorá sa prejavuje ťažkosťami s respiračným a pohybovým systémom. To naznačuje hypersenzitívnu pneumonitídu, čo je veľmi vzácne a imunologicky závažné ochorenie. Ochorenia podobné hypersenzitívnej pneumonitíde boli opakovane zdokumentované u zamestnancov pracujúcich v budovách s klimatizáciou.

Odborná literatúra spája príznaky „syndrómu chorých budov“ s určitými typmi ventilačných systémov a príznakmi spôsobujúcimi určité nepohodlie a zníženie efektivity práce.  Rovnako spája viditeľné plesne a vlhkosť v budovách  s imunologickými reakciami, ako je astma alebo alergia. Množstvo štúdií naznačuje, že priestory s nedostatočným vetraním môžu zvýšiť prenos infekčných ochorení dýchacích ciest – a to aj v dopravných prostriedkoch (lietadlo, vlaky, autá, autobusy). Celkovo možno povedať (podľa odbornej literatúry), že zdravotné dopady ,,syndrómu chorých budov“ vrátane alergických, astmatických a infekčných prejavov nie sú v skutočnosti všetky zanedbateľné a prechodné. Vplyv prostredia v budove na využitie zdravotníckych služieb je teda zásadný.

Zdroj: Oxford Journal (http://ije.oxfordjournals.org/content/33/5/1123.full)

 

Recommended Posts